chuan

Data: https://github.com/zhuyuxiao/Chinese-cuisine